ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอารียา เกิดแพร
ตำแหน่ง :ครูคู่ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทีมชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
หน้าที่ในกลุ่ม :