ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอริสา ทาบคำ
ตำแหน่ง :ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1.4
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทีมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
หน้าที่ในกลุ่ม :