ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนงลักษณ์ หงษ์กระจ่าง
ตำแหน่ง :หัวหน้าทีมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทีมชั้นประถมศึกษาตอนต้น
หน้าที่ในกลุ่ม :