ชื่อ - นามสกุล :นางปรีดา อุดมรักษ์พันธ์พง
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่จำหน่ายอุปกรณ์ ห้องสหการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ครูฝ่ายสนับสนุน
หน้าที่ในกลุ่ม :