ชื่อ - นามสกุล :นางสาวณัฏฐพร เงินมาก
ตำแหน่ง :ครูคู่ประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1.2-1.3
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทีมชั้นประถมศึกษาตอนต้น
หน้าที่ในกลุ่ม :