ชื่อ - นามสกุล : นางสาวนงลักษณ์ หงษ์กระจ่าง
ตำแหน่ง :หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1 ป.1-ป.3
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2.1
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทีมชั้นประถมศึกษาตอนต้น
หน้าที่ในกลุ่ม :