ชื่อ - นามสกุล :นางกันยา จริยา
ตำแหน่ง :หัวหน้าช่วงชั้นที่ 2 ป.4-ป.6
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6.4
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทีมชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
หน้าที่ในกลุ่ม :