ชื่อ - นามสกุล :บาทหลวงรอนนี่ รามา ทอร์เรส
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการฝ่ายภาษาต่างประเทศ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม :