ชื่อ - นามสกุล :นายวรรณวิทย์ ตั้งอารมณ์มั่น
ตำแหน่ง :ครูคู่ประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทีมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หน้าที่ในกลุ่ม :