ชื่อ - นามสกุล :นางสาวดวงเดือน นันทพฤทธิ์
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม :