ชื่อ - นามสกุล :นางสาวชนิสรา วิทยารมย์
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ(ประถมศึกษา)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม :