ชื่อ - นามสกุล :บาทหลวงประเสริฐ สิทธิ
ตำแหน่ง :ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ,ผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม :