ชื่อ - นามสกุล :นางพรเพ็ญ ป้อมบุญมี
ตำแหน่ง :ครูประจำชั้น อนุบาล 1.3
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกปฐมวัย
หน้าที่ในกลุ่ม :