ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสิทธิพร ตั้งปฎิการ
ตำแหน่ง :ครูคู่ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.1-3.2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทีมชั้นประถมศึกษาตอนต้น
หน้าที่ในกลุ่ม :