ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจารุวรรณ วงศ์จันทร์
ตำแหน่ง :ครูคู่ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.1-2.2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ทีมชั้นประถมศึกษาตอนต้น
หน้าที่ในกลุ่ม :