Saint Nicholas School ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://saintnic.ac.th Fri, 12 Oct 2018 15:03:23 ชุดผู้บำเพ็ญ ม.1-ม.3 http://saintnic.ac.th/?name=news&file=readnews&id=59 http://saintnic.ac.th/icon/news_1496898878.jpg

ชุดผู้บำเพ็ญ ม.1-ม.3

1496898878
ชุดลูกเสือ ม.1-ม.3 http://saintnic.ac.th/?name=news&file=readnews&id=58 http://saintnic.ac.th/icon/news_1496898702.jpg

ชุดลูกเสือ ม.1-ม.3

1496898702
ชุดผู้บำเพ็ญ ป.4-ป.6 http://saintnic.ac.th/?name=news&file=readnews&id=57 http://saintnic.ac.th/icon/news_1496898063.jpg

ชุดผู้บำเพ็ญ ป.4-ป.6

1496898063
ชุดลูกเสือ ป.4-ป.6 http://saintnic.ac.th/?name=news&file=readnews&id=56 http://saintnic.ac.th/icon/news_1496897951.jpg

ชุดลูกเสือป.4-ป.6

1496897951
ชุดผู้บำเพ็ญ ป.1-ป.3 http://saintnic.ac.th/?name=news&file=readnews&id=55 http://saintnic.ac.th/icon/news_1496897815.jpg

ชุดผู้บำเพ็ญ ป.1-ป.3

1496897815
ชุดลูกเสือ ป.1-ป.3 http://saintnic.ac.th/?name=news&file=readnews&id=54 http://saintnic.ac.th/icon/news_1496897403.jpg

ชุดลูกเสือ ป.1-ป.3

1496897403
จินตคณิตคืออะไร เรียนแล้วได้อะไรบ้าง http://saintnic.ac.th/?name=news&file=readnews&id=52 http://saintnic.ac.th/icon/news_1496637648.jpg

จินตคณิต เป็นหลักสูตรพัฒนาสมองทั้งสองซีก โดยใช้ตัวเลขและลูกคิดเป็นสื่อในการเรียนการสอน ผลที่ได้จากการเรียนจินตคณิตนั้น น้องๆ จะมีสมาธิที่ดีขึ้นมาก สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ในเวลาที่นานขึ้น เพราะการเรียนจินตคณิตเป็นการคิดเลขโดยใช้จินตภาพซึ 1496637648 คู่มือการประเมินคุณภาพ http://saintnic.ac.th/?name=news&file=readnews&id=38 http://saintnic.ac.th/icon/news_1490071209.jpg

คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

1490071209
แนวทางการเขียนรายงานการประเมิน SAR http://saintnic.ac.th/?name=news&file=readnews&id=37 http://saintnic.ac.th/icon/news_1490071054.jpg

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR

1490071054
ชนะเลิศการประกวดบรรยาธรรม ระดับ ม.ปลาย http://saintnic.ac.th/?name=news&file=readnews&id=29 http://saintnic.ac.th/icon/news_1488177352.jpg

ชนะเลิศการการประกวดบรรยาธรรม ระดับจัวหวัด ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปประกวดต่อระดับภาค หัวข้อ เบญจธรรม 5 โดยนางสาวอาทิตยา เหลี่ยมอุไร ม.6 และนางสาวสุภาภรณ์ สวัสดิ์ภักวงศ์ ม.4

1488177352